Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Освітня діяльність кафедри

Випускова кафедра Технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу

здійснює підготовку:

- бакалаврів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія " (Детальніше про спеціальність "Хімічні технології та інженерія ");

- бакалаврів за скороченим терміном для випускників технікумів і коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

- магістрів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія".

Здобувачі бакалавра навчаються за освітньо-професійною програмою "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Здобувачі магістра навчаються за освітньо-професійною програмою "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Кафедра приймає участь у навчальному процесі підготовки бакалаврів спеціальностей: 187 "Деревообробні та меблеві технології", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та 073 "Менеджмент".

Бакалавр   Магістр

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Дипломна робота бакалавра – це вирішення проблемного питання, яке має елементи аналізу та практичної новизни. Бакалаврська робота є самостійною роботою аналітичного, розрахункового або експериментального характеру, яка виконана відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого навчального закладу. Вона відображає рівень професійної підготовки випускника, його здатність виконувати виробничі функції і типові задачі фахової діяльності.

Бакалавр повинен уміти:
- виконувати пошук та аналіз інформації з поставленої проблеми;
- узагальнювати різні методичні підходи та концепції;
- чітко аргументувати власну точку зору на ту чи іншу проблему;
- обґрунтовувати вибір техніко-економічного напряму вирішення поставленого перед ним завдання;
- проводити необхідні для реалізації поставленого завдання інженерні та техніко-економічні розрахунки;
- використовувати сучасні досягнення науки і техніки у виробництві;
- обґрунтовувати раціональні способи переробки деревини на прогресивні матеріали та вироби.

 

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності. 

Дипломна робота магістра – це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Магістр повинен уміти:
- формулювати мету і завдання дослідження;
- складати план дослідження;
- вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
- використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;
- обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;
- оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей.

2010. Всі права захищені.